Svěřenské fondy

Svěřenské fondy jsou vhodnou příležitostí, jak zajistit svůj majetek či investovat například do činžovních domů, pozemků nebo jiných nemovitostí. 

 

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.

 

Svěřenské fondy se využívají také jako nástroj správy výživného nebo investiční nástroj. 

Více viz níže:

Svěřenský fond může vytvořit kterákoliv osoba, fyzická nebo právnická, která na základě své vůle vyčlenění svůj majetek nebo jeho část za určitým účelem. Tato osoba se tímto právním jednáním stává zakladatelem svěřenského fondu.

Základní rozlišení svěřenských fondů je podle jejich účelu, rozlišujeme svěřenské fondy zřízené k soukromému, nebo k veřejně prospěšnému účelu. Další rozlišení svěřenských fondů je na svěřenské fondy inter vivos (mezi živými) a svěřenské fondy mortis causa (pro případ smrti); rozlišovacím kritériem je, kdy vzniká svěřenský fond, zda za života zakladatele, nebo k okamžiku jeho smrti.

 

Pro svěřenský fond je typické, že veřejnoprávní dohled je téměř vyloučen, ve zvláštních případech může zasáhnout soud (zejména při změnách a zániku svěřenského fondu).*

*zdroj: Wikipedia

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook Sociální Icon
  • Twitter Sociální Icon

© 2020 by VorX Investments a.s.. Všechna práva vyhrazena.